Xanor

Varför det används

Xanor tablett används för hantering av ångestsyndrom. Detta läkemedel verkar genom bindning på flera ställen i hjärnan (centrala nervsystemet).

Detta läkemedel hjälper genom att producera en depressiv effekt på hjärnaktivitet (CNS-depression) vilket resulterar i milda problem i arbetsprestation eller sömninducerande effekt.

Xanor används också för att behandla paniksyndrom med eller utan rädsla i öppet offentligt utrymme (agorafobi) och för kortvarig lindring av symtomen på ångest.

När du inte ska använda Xanor

Xanor ska inte användas för att behandla kortvarig mild ångest, såsom stress i det dagliga livet.

Bensodiazepin

Xanor är ett receptbelagt läkemedel som tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepin. Bensodiazepiner är en klass av läkemedel som används för att behandla en rad olika tillstånd, inklusive ångest och sömnlöshet.

Dessa läkemedel fungerar genom att sakta ner aktiviteten i centrala nervsystemet genom att slappna av musklerna och inducera sömn.

Hur du använder den:

Innan köp xanor, läs anvisningarna på produktetiketten, patientguiden eller medicinguiden från läkemedelsföretaget eller apoteket innan du börjar använda Xanor tablett.

Om du har frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. Konsumera detta läkemedel som rekommenderas av din läkare innan köp xanor.

Den typiska dosen av Xanor är 0,25-0,5 mg tre gånger om dagen (högst 4 mg om dagen). Den maximala vuxna dosen av Xanor är 4 mg per dag. Även om detta läkemedel hjälper människor, kan det ibland orsaka missbruk.

Du kan ha högre risk om du har en droganvändningstörning, såsom ett beroende av droger, eller till alkohol. För att minska risken för missbruk, ta detta läkemedel precis som din läkare ordinerat.

En missad dos

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg den. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Vid köp xanor, ta inte dubbel dos för att kompensera för den dos du kan ha missat.

Överdos

Vad ska man göra om du överdoserar på Xanor?

Vid överdosering bör pulsfrekvens, andning och blodtryck övervakas. Omedelbar magtömning ska utföras. Upprätthålla korrekt andning och vätskor bör ges genom venen.

Xanor kan avlägsnas från blodet genom artificiell blodreningsteknik (dialys). Flumazenil bör ges för återföring av sovande effekter på grund av Xanor överdosering. Det ska ges med korrekt vård av andning och ventilation.

Symtom på överdosering av Xanor

Om du använder för mycket av detta läkemedel kan det leda till farliga nivåer av läkemedlet i kroppen. I sådana fall kan symtom på överdosering innefatta:

  • koma
  • förvirring
  • brist på samordning
  • mindre svar
  • sömnighet

Om du efter köp xanor tror att du har överdoserat på Xanor tablett, ring 112 omedelbart. Via experthjälp kan du få hjälp med hur du ska gå tillväga för att hitta ett så bra sätt som möjligt får att återställa kroppen.

Försiktighetsåtgärder vid användning av Xanor

Innan du köp xanor och använder xanor tablettet, diskutera med din läkare om du är allergisk mot det eller dess ingredienser. Din läkare kan ordinera ett alternativt läkemedel och uppdatera dina journaler för att registrera denna information. Tala om för din läkare om du är allergisk mot något av följande ämnen: bensodiazepiner. Detta var några punkter du bör ha med dig innan köp xanor.